Mirga/copy right issues

Guddina Afaan Oromoof oola taanaan, yaada asiratti ibsame dhiisii daadooyyuu siifan dhufa.
As far as the material is used for the sole purpose of promoting Afaan Oromo, the site and its content can be used for free and without limitation.

Thursday, December 17, 2009

Poem by Naomi Long Madgett


In 2007, in honor of Black History Month and the struggle for civil rights in America, Noami L Madgett posted one of her favorite poems titled "ALABAMA CENTENNIAL" published by Naomi Long Madgett way back in 1965 in the poetry book Star by Star. The poem was posted on the following link. Here is the poem in its original version. http://amaddemocrat.blogspot.com/2007/02/alabama-centennial-by-naomi-long.html

......//......
They said, "Wait." Well, I waited.
For a hundred years I waited
In cotton fields, kitchens, balconies,
In bread lines, at back doors, on chain gangs,
In stinking "colored" toilets
And crowded ghettos,
Outside of schools and voting booths.
And some said, "Later."
And some said, "Never!"
Then a new wind blew, and a new voice
Rode its wings with quiet urgency,
Strong, determined, sure.
"No," it said. "Not 'never,' not 'later.
"Not even 'soon.
'Now.Walk!"
And other voices echoed the freedom words,
"Walk together, children, don't get weary,
"Whispered them, sang them, prayed them, shouted them.
"Walk!"
And I walked the streets of Montgomery
Until a link in the chain of patient acquiescence broke.
Then again: Sit down!
And I sat down at the counters of Greensboro.
Ride! And I rode the bus for freedom.
Kneel! And I went down on my knees in prayer and faith.
March! And I'll march until the last chain falls
Singing, "We shall overcome.
"Not all the dogs and hoses in Birmingham
Nor all the clubs and guns in Selma
Can turn this tide.
Not all the jails can hold these young black faces
From their destiny of manhood,
Of equality, of dignity,
Of the American Dream
A hundred years past due.
Now!

[From Star by Star by Naomi Long Madgett.]

God bless Naomi L Madgett


No comments:

Ergaa Qe'ee

Ha naa dhufu
Fuulli kun bakka dhimma Oromia fi Oromummaa irratti haala bilisa taheen yaada wal jijjirruu fi marihanuu dha. Yaada gorsaas tahee yaddoo dhibdee Oromia fi Oromummaa irratti qabdu kabajaan simannee siif keessumsiifna. Irra caalaa garuu dandeettii afaan Oromoo barreessuu horachuuf toora kanaan yaada wal-jijjiruu kan fedhu hundaaf ulaa banuun fedha. Ani gama kiyyaan hiree kanatti dhimma bahuun qabxiilee Oromia fi Oromummaa irratti rarra’an irratti tokko lama jechuuun fedha. Akeeki koos, orma caala hubannaa fi ejjennaa tan mata koo of –qoruu fedheen. Ormis utuu akkas yaalee, fuula kana akkasumas marsaalee Oromoo biro bilchinaa fi ogummaan dhimma itii baane humnaa fi qabeenya (yeroo fi dandeettii dabalatee) waan biyyaaf faayidaa qabu tokkorra oolchuu dandeenya jedheen yaada. Kanaafuu, ofirraa eegaluu kooti. Harraa eegalee, barruu adda addaan fuula kanarratti dhiheessuu yaala.

Barruuleen dhuhaachuu malan qabxii adda addaa irratti kan xiyyeeffatan yeroo tahu, waliigalatti afaan Oromoo akka diriirfatuuf gahee akka nam-tokketti bahuun narra jirun raawwachuuf carraqa.

Tole, yeroo kee fudhattee hanga kana fuula kana doowwachuu keef hedduu galatoom. Yaada qabdus asumaan yoo lafa nuuf keessa galatni kee walabummaa dha jednna.

Alamu. Yaad karaa Oromia2008@gmail.com naa erguu dandeessa